Tinc una idea!

Perfil de
competències
desitjables per a les persones integrants d’un projecte col.lectiu que vulguin emprendre en format de cooperativa: 

L'emprenedoria Cooperativa

Tens una idea de
negoci, però no estàs segur de si està prou madurada?

Aquí pots avaluar-la

Creació d'una cooperativa

“La cooperativa és un model viable i transformador a l’hora d’emprendre, crear i fer créixer una empresa. Les seves característiques –centralitat de les persones, cooperació, arrelament al territori i compromís social- la fan especialment indicada en el context social i econòmic del segle XXI ja que fa compatible l’efecte econòmic amb un impacte social positiu. Per tal de facilitar el coneixement sobre les particularitats del seu procés de constitució, s’ha elaborat aquesta Guia pràctica del procés de constitució d’una empresa cooperativa, una eina senzilla per tenir a l’abast tota la informació necessària per crear una empresa cooperativa. En les seves pàgines trobareu de forma entenedora informació sobre les passes a seguir en tot el procés de creació, enllaços a impresos, exemples i informació sobre entitats. La guia ha estat elaborada en el marc del programa aracoop per ampliar, renovar i enfortir l’economia social i cooperativa, un programa impulsat pel Departament d’Empresa i Ocupació amb la participació activa de les federacions i de la Confederació de Cooperatives i la col·laboració de 80 entitats d’arreu de Catalunya. Esperem que aquest recurs sigui d’utilitat i faciliti la creació de més empreses cooperatives, contribuint al desenvolupament d’un teixit empresarial més competitiu, sòlid i sostenible”. Aracoop.

Què és l’Economia Social?

 La Economia Social és el conjunt d’empreses privades organitzades formalment, amb autonomia de decisió i llibertat d’adhesió, creades per satisfer les necessitats dels seus socis a través del mercat, produint bens i serveis, assegurant o finançant. L’altra característica fonamental és que, en les que la eventual distribució entre els socis de beneficis o excedents així com la presa de decisions, no estan lligats directament amb el capital o cotitzacions, sinó que són aportades per cada soci, corresponent un vot per a cada un d’ells. La ES també agrupa aquelles entitats privades organitzades formalment a favor de les famílies, excedents de les quals, si els hi hagués, no poden ser apropiats pels agents econòmics que les creen, controlen o financen.

Què és una cooperativa?

Una cooperativa és una empresa formada per persones físiques o jurídiques que s’uneixen de forma voluntària per satisfer les necessitats i les aspiracions econòmiques, socials i culturals en comú, mitjançant una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica.

L’empresa cooperativa es basa en uns principis establerts per l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI). Entre els principis que la identifiquen, cal destacar la democràcia empresarial que defineix la seva gestió, la participació econòmica del socis, l’interès per proporcionar formació i informació als socis així com la millora de la situació econòmica i social, tant dels components com de l’entorn comunitari.

Una cooperativa es constitueix amb un mínim de 2 socis o sòcies que han de realitzar l’activitat cooperativitzada que correspongui segons la classe de cooperativa de què es tracti. Passats 5 anys, de la seva constitució el nombre de socis/sòcies ha de ser d’un mínim de 3.

El capital inicial mínim per a constituir una cooperativa és de 3.000 €.

Què és una Societat laboral?

És de caràcter mercantil on la majoria del capital social (més del 50%) ha de ser propietat dels treballadors/res amb una relació laboral de caràcter indefinit. Requereix un mínim de 3 socis ja que cap d’ells pot tenir una participació a la societat superior al 33%.

La societat laboral es pot constituir inicialment amb dos socis, sempre que els dos siguin socis treballadors amb contracte per temps indefinit i cadascun tingui el 50% del capital social; aquesta situació només es pot mantenir 36 mesos.
Quan es tracti de socis que siguin entitats públiques, de participació majoritàriament pública, entitats no lucratives o de l’economia social, en aquest cas la participació també podrà superar el límit legal establert anteriorment sempre que no s’arribi al 50% del capital social.

Existeixen 2 classes de societats laborals: les societats anònimes laborals (SAL) i les societats limitades laborals (SLL) o també nomenades com societats laborals de responsabilitat limitada (SRLL), a les quals s’aplica l’establert en el Reial Decret Legislatiu 1/2010 de 2 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital, en tot allò que no estigui previst a la Llei 44/2015, de 14 d’octubre, de societats laborals i participades.

El capital social mínim de les SLL és de 3.000€, 100% subscrit i desemborsat, mentre que el capital social mínim de les SAL és de 60.000€, desemborsat el 25% en el moment de la constitució.