Economia Social i Solidària

El present projecte, impulsat per la Mancomunitat de l’Alta Segarra i l’Ajuntament de Calaf, vol difondre i posar en valor altres economies al servei de les persones i del territori, l’anomenada Economia Social i Solidària (d’ara en endavant ESS).

Aquesta aposta no es fa en solitari. L’Escola Alta Segarra, l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i diferents iniciatives del territori la comparteixen, conflueixen i junts sumen esforços. L’ESS fa centenars d’anys que existeix, i en els darrers anys es reivindica i ressorgeix amb molta força. Recupera i es reapropia del sentit i la pràctica social més bàsica, la de satisfer, des de la oferta de productes i serveis, voluntats i necessitats comunes, del territori i de les persones.

L’ESS reconstrueix i transforma la societat des dels principis de la igualtat, la democràcia i la sostenibilitat. Parlem, per tant, de projectes associatius, cooperatius, de xarxes d’intercanvis, de sistemes de gestió comunal, de governança i gestió col·lectiva de propietats i béns públics. Projectes on la propietat i la gestió és col·lectiva i que es basen en l’assemblearisme i el principi d’una persona un vot. Des del principi, el cooperativisme i l’economia social han format part de l’agenda de govern de Calaf i l’Alta Segarra. Ara, es vol fer un pas més enllà. Es vol incentivar i promoure les empreses d’economia social i cooperativa, ajudant a fer-les visibles. L’objectiu de la Mancomunitat de l’alta Segarra i l’Ajuntament de Calaf, amb la col·laboració de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, és:

  • Donar a conèixer el model cooperatiu i l’economia social al territori de l’Alta Segarra.
  • Posar en valor l’associacionisme com a font de grans aportacions socials, buscant igualtat i solidaritat entre la gent i el territori.
  • Promoure i assessorar a totes les persones que vulguin emprendre aquest camí, aportant les eines, el coneixement i l’assessorament, per
assolir el seu objectiu.

Des de l'any 2017 s'ha desenvolupat un Pla de Dinamització i Promoció, conjuntament amb la Mancomunitat de l’Alta Segarra i la col·laboració de la Diputació de de Barcelona, fent:

  • Activitats formatives.
  • Posant recursos a l’abast de les persones i de les cooperatives interessades.
  • Donant a conèixer experiències reals existents prop d’aquí.
  • Posant en relleu les línies estratègiques de planificació i fomentant el treball en xarxa del sector de les cooperatives i de l’economia social a l’Alta Segarra.

Totes aquestes activitats que fem, ho fem decidits d’emprendre aquest camí, treballant braç a braç amb la resta de municipis, i dins la Xarxa de Municipis de l’Economia Social i Solidària que va constituir-se el 17 de maig de 2017 i que actualment agrupa una quarantena de municipis. En aquest sentit, es preveu que l'Ajuntament de Calaf i tots aquells municipis de l'Alta Segarra que ho decideixin, s'hi adhereixin properament.

Per finalitzar, només comentar que aquest camí iniciat, vol tenir continuïtat a partir d’ara, ajudant i promovent accions visibles de l’Economia Social i Solidaria, com ara la mostra d’entitats de Calaf, el mercat de cooperatives del territori més proper o bé els projectes que, des de l’escola, es vagin treballant durant l’any, com la Cultura Emprenedora a l’Escola. Sempre, però, amb la visió d’incorporar cada any noves iniciatives, cooperatives i empreses compromeses en l’Economia Social i Solidària del nostre territori de l’Alta Segarra.

 

Què és l’Economia Social?

 La Economia Social és el conjunt d’empreses privades organitzades formalment, amb autonomia de decisió i llibertat d’adhesió, creades per satisfer les necessitats dels seus socis a través del mercat, produint bens i serveis, assegurant o finançant. L’altra característica fonamental és que, en les que la eventual distribució entre els socis de beneficis o excedents així com la presa de decisions, no estan lligats directament amb el capital o cotitzacions, sinó que són aportades per cada soci, corresponent un vot per a cada un d’ells. La ES també agrupa aquelles entitats privades organitzades formalment a favor de les famílies, excedents de les quals, si els hi hagués, no poden ser apropiats pels agents econòmics que les creen, controlen o financen.

Què és una cooperativa?

Una cooperativa és una empresa formada per persones físiques o jurídiques que s’uneixen de forma voluntària per satisfer les necessitats i les aspiracions econòmiques, socials i culturals en comú, mitjançant una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica.

L’empresa cooperativa es basa en uns principis establerts per l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI). Entre els principis que la identifiquen, cal destacar la democràcia empresarial que defineix la seva gestió, la participació econòmica del socis, l’interès per proporcionar formació i informació als socis així com la millora de la situació econòmica i social, tant dels components com de l’entorn comunitari.

Una cooperativa es constitueix amb un mínim de 2 socis o sòcies que han de realitzar l’activitat cooperativitzada que correspongui segons la classe de cooperativa de què es tracti. Passats 5 anys, de la seva constitució el nombre de socis/sòcies ha de ser d’un mínim de 3.

El capital inicial mínim per a constituir una cooperativa és de 3.000 €.

Què és una Societat laboral?

És de caràcter mercantil on la majoria del capital social (més del 50%) ha de ser propietat dels treballadors/res amb una relació laboral de caràcter indefinit. Requereix un mínim de 3 socis ja que cap d’ells pot tenir una participació a la societat superior al 33%.

La societat laboral es pot constituir inicialment amb dos socis, sempre que els dos siguin socis treballadors amb contracte per temps indefinit i cadascun tingui el 50% del capital social; aquesta situació només es pot mantenir 36 mesos.
Quan es tracti de socis que siguin entitats públiques, de participació majoritàriament pública, entitats no lucratives o de l’economia social, en aquest cas la participació també podrà superar el límit legal establert anteriorment sempre que no s’arribi al 50% del capital social.

Existeixen 2 classes de societats laborals: les societats anònimes laborals (SAL) i les societats limitades laborals (SLL) o també nomenades com societats laborals de responsabilitat limitada (SRLL), a les quals s’aplica l’establert en el Reial Decret Legislatiu 1/2010 de 2 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital, en tot allò que no estigui previst a la Llei 44/2015, de 14 d’octubre, de societats laborals i participades.

El capital social mínim de les SLL és de 3.000€, 100% subscrit i desemborsat, mentre que el capital social mínim de les SAL és de 60.000€, desemborsat el 25% en el moment de la constitució.

Contacta amb nosaltres

Centre de Recursos

per a  l'Ocupació de Calaf

Carrer Xuriguera, 42 Calaf

93 869 82 49

calaf.ocupacio@calaf.cat

De dilluns a divendres de 9.00 h a 13.30 h i de 17.00 h a 20.00 h 

Projecte ESS Alta Segarra 

info@altasegarra.cat